Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

AKT RELOKACJI

decyzja w sprawie relokacji NKJO w Łodzi

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łodzi relokowano ze Zduńskiej Woli 31 lipca 2007r. decyzją Minister Edukacji Narodowej nr DSN-WK-DC-7010-10/07. Nadzór pedagogiczny nad Kolegium sprawuje minister właściwy do spraw oświaty zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego.

Opiekę naukowo-dydaktyczną sprawuje Uniwersytet Wrocławski zgodnie z porozumieniem o współpracy w zakresie organizacji i funkcjonowania Kolegium zawartym pomiędzy władzami Uniwersytetu Wrocławskiego a organem prowadzącym.

dalej