Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych dr Piontek Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

Wymagane dokumenty

        By rozpocząć studia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych dr Piontek należy przynieść lub przesłać następujące dokumenty:

1. świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne,

2. cztery zdjęcia wraz z podpisem na odwrocie (każde z osobna),

3. kserokopia dowodu osobistego wraz z poświadczeniem zgodności z oryginałem (podpis na kopii wraz ze słowami "potwierdzam zgodność z oryginałem",

4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela,

podpis na deklaracji przyjęć do NKJO w Łodzi, Bełchatowie, Zduńskiej Woli

5. wypełnione podanie, które można pobrać tutaj:

Wszystkie zgromadzone dokumenty należy dostarczyć do odpowiedniego sekretariatu.

dalej