Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych dr Piontek Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

Nauczyciel Języka Obcego NKJO dr Piontek

        Absolwetnt NKJO dr Piontek zdobędzie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie C2 według Klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) stworzonego przez Radę Europy, czyli:

Rozumienie - słuchanie

Nie ma żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej – słuchanej „na żywo” czy odbieranej za pośrednictwem mediów – nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka, pod warunkiem jednak, iż ma trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu.

Rozumienie - czytanie

Rozumie z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, takie jak podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.

Mówienie - porozumiewanie się

Potrafi bez żadnego wysiłku brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji. Dobrze zna i odpowiednio stosuje wyrażenia idiomatyczne i potoczne. Wyraża się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewa pewne problemy z wyrażeniem czegoś, potrafi tak przeformułowywać swoje wypowiedzi, że rozmówcy są właściwie nieświadomi jego braków.

Mówienie - samodzielne wypowiadanie się

Potrafi przedstawić płynny, klarowny wywód lub opis sformułowany w stylu właściwym dla danego kontekstu w sposób logiczny i skuteczny, ułatwiając odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych kwestii.

Pisanie

Potrafi pisać płynne, zrozumiałe teksty, stosując odpowiedni w danym przypadku styl. Potrafi pisać o złożonych zagadnieniach w listach, opracowaniach lub artykułach, prezentując poruszane problemy logicznie i skutecznie, tak by ułatwić odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie najważniejszych kwestii. Potrafi pisać streszczenia i recenzje prac specjalistycznych i utworów literackich.

dalej